Letselschade

Letselschade
Letselschade, wat wordt daarmee bedoeld en wat betekent het? Men spreekt van letselschade wanneer er sprake is van lichamelijke schade. De schade kan opgelopen zijn tijdens een bedrijfsongeval, een fout in het ziekenhuis, een misdrijf of een misdaad. Over het algemeen zijn de kosten van deze schade erg hoog, zeker wanneer er sprake is van psychologische problemen. Wanneer je te maken hebt met letselschade dan heb je recht op een schadevergoeding. Vaak is het erg moeilijk en tijdsrovend om deze vergoeding binnen te halen. De tegen partij is veelal een verzekeringsmaatschappij die regelmatig met letselschadezaken te maken heeft. Daarom kan het interessant zijn een letselschadeadvocaat in de hand te nemen. Om je alvast te helpen hebben wij met alle nauwkeurigheid onderstaande informatieve letselschade tekst opgesteld.

Soorten letselschade


Bij de soorten letselschade moet je denken aan de verschillende terreinen waarop je schade kunt hebben als gevolg van een vervelende gebeurtenis. Deze zijn als volgt:
  • Verlies van de capaciteit om arbeid te verrichten en daarmee inkomsten te verwerven;
  • Kosten van een huishoudelijke hulp;
  • Ziektekosten, hierbij kun je denken aan de kosten van opname in een ziekenhuis;
  • Smartengeld of immateriële schade;
  • Andere schade, waarbij je kunt denken aan de kosten van een aangepaste woning, verhuizing, reiskosten als gevolg van het vervoer naar de behandelend artsen en aangepast vervoer;
  • Wettelijke rente, dit is een wettelijke regeling voor de situatie waarin de afwikkeling van je schade is vertraagd.


Aansprakelijkheid letselschade


Meestal is direct duidelijk wie de aansprakelijke is bij letselschade. Hetzelfde geldt voor de bovenstaande kwestie, daarbij is de persoon die achterop knalt verantwoordelijk voor de door haar opgelopen letselschade. Helaas is dit niet altijd het geval, bij medische missers is het bijvoorbeeld nooit goed te zien wie er aansprakelijk is. Hetzelfde geldt voor RSI-klachten, gezien je deze klachten ook kunt oplopen buiten werktijd om. Meestal wordt middels een rechtzaak besloten wie de daadwerkelijke aansprakelijke is. Helaas zul je hierbij een letselschade advocaat moeten inschakelen, waarbij de kosten hoog kunnen oplopen. Toch is een advocaat van groot belang, omdat je vaak te maken krijgt met instanties die hier aanzienlijke ervaring in hebben.

Sociale hulp bij letselschade


Indien je door letselschade niet meer in staat bent zelf het huishouden te regelen, dan kun je deze aanvragen bij je gemeente. Dit is onderdeel van een voorziening van de Wet Maatschappelijke ondersteuning. De gemeente zal er dan voor zorgen dat je de huishoudelijke hulp krijgt die je nodig hebt of verwijst je naar een instantie die je daarbij kan helpen. Wanneer je hulp nodig hebt in de vorm van zorg en verpleging, dan kun je je laten doorverwijzen door een huisarts naar een thuiszorginstelling.
Schadevergoeding

Kosteloos advies


Bij een aantal instanties is het mogelijk om kosteloos advies in te winnen over de mogelijkheden die u hebt. Helaas is het in sommige gevallen erg moeilijk om de letselschade te verhalen. Het is daarom aan te raden om eerst zonder kosten om advies te vragen, daarna kun je ervoor kiezen om er werk van te maken of niet. Ook een second opinion is bij letselschade aan te raden, wanneer je twijfelt aan de kundigheid of de insteek van de partij die je hebt ingeschakeld.

Oorzaken letselschade


Letselschade kan vele uiteenlopende oorzaken hebben. Wat de letselschadevoorvallen overeen hebben is dat een andere partij aansprakelijk is en er lichamelijke of fysieke schade is opgetreden. Verschillende oorzaken kunnen zijn:
  • Letselschade opgelopen door medische fouten
  • Letselschade door ongeval
  • Letselschade door een misdrijf
  • Niet goed functionerend product


Letselschade opgelopen door medische fouten


In het medische circuit worden helaas ook fouten gemaakt, met als gevolg letselschade. Wanneer je bijvoorbeeld een operatie hebt ondergaan om je gebroken arm weer recht te zetten en de uitvoerende chirurg raakt per ongeluk een zenuw, dan kan dat grote gevolgen hebben. Soms kom je met grotere problemen uit het ziekenhuis komen dan waar je voor in het ziekenhuis beland was. Gezien het niet om een eigenfout gaat heb je te maken met letselschade en mogelijk een kans op schadevergoeding.

Letselschade door ongeval


Men spreekt ook van letselschade bij lichamelijke of fysieke schade die je oploopt bij een ongeval. Hierbij denken mensen direct aan de schade bij verkeersongevallen en whiplash. Toch komt een groot deel van de letselschade voort uit bedrijfsongevallen. Deze ongevallen kunnen varieren van RSI, waarbij het vaak lastig vast te stellen is tot het verliezen van ledematen tijdens bouwwerkzaamheden of een burnout. Wanneer de werkgever de veiligheidsregels niet opgevolgd heeft is er sprake van letselschade.

Letselschade door een misdrijf


Letselschade kan veroorzaakt worden door een misdrijf. Hierbij kun je denken aan een tassendief die de eigenaar omvertrekt, waarbij deze ongelukkig terecht komt. Er is dan sprake van letselschade, waarbij de dader hopelijk nog te achterhalen is.

Niet goed functionerend product


Soms hoor je hierover op het nieuws, het gaat dan over een groot aantal producten dat teruggeroepen wordt omdat het niet aan de veiligheidseisen voldoet. Hierbij kun je denken aan de recente remproblemen van de teruggeroepen auto’s of aan de welbekende koffiezaak, waarbij MCDonalds aangeklaagd werd, doordat de koffie die zij serveerden veel te heet was. Ook hier spreekt men van letselschade.

Letselschade met als gevolg arbeidsongeschiktheid


“Verlies van de capaciteit om arbeid te verrichten en daarmee inkomsten te verwerven.” Hierbij wordt gekeken naar het werk wat de benadeelde persoon op het moment van het ongeval uitvoerde evenals werk wat hij/zij nog had kunnen doen en het verdienvermogen in het algemeen. Een simpel voorbeeld is iemand die studeert om architect te worden en tijdens een bijbaantje een arm verliest. De werkgever heeft er niet alles aan gedaan om aan de veiligheidsregels te voldoen en dus is er sprake van letselschade. Bij het berekenen van de schade wordt dan niet alleen gekeken naar wat hij bij z’n bijbaantje verdiende, maar ook wat hij wanneer hij klaar is met z’n studie gaat verdienen.

Om deze letselschade te kunnen bereken zijn zeer complexe berekeningen nodig. Hiervoor kom je bijna automatisch uit bij een gespecialiseerd rekenbureau die een rekenrapport kan opstellen. Hier hoef je over het aalgemeen niet zelf contact mee op te nemen, dit doet je letselschadebureau of letselschadeadvocaat voor je. Zij houden rekening met factoren, zoals sterftekans, pensioen, misgelopen bonussen, promoties, etc. De in de toekomst te lijden schade wordt berekend na afweging van positieve en negatieve invloeden.

Extra kosten voor huishoudelijke hulp door letselschade


Het gaat hier natuurlijk om de huishoudelijke kosten die voortkomen uit de gevolgen van letselschade. Deze kosten kunnen hoog oplopen, omdat de doorlooptijd lang en in sommige gevallen levenslang is. De schadepost huishoudelijke hulp komt ook voor vergoeding in aanmerking als het letselschadeslachtoffer geen gebruik maakt van professionele hulp, maar een familielid of kennis hem/haar helpt. Hierbij worden natuurlijk geen duidelijke kosten in rekening gebracht, maar wordt een schatting gemaakt.

De kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand als gevolg van letselschade


Ook voor deze kosten geld dat ze voor het letselschadeslachtoffer vergoedt worden. De kosten bestaan uit de geldbedragen die het slachtoffer heeft uitgegeven om een vergoeding van zijn letselschade probeert te vorderen. De kosten van een letselschadebureau of letselschadeadvocaat komen dan voor rekening van de tegenpartij en gelden op het moment dat ze nog niet voldaan zijn als schade van het slachtoffer.

Smartengeld als vergoeding van immateriële schade


Smartengeld is een vergoeding van immateriële schade, hierbij moet je denken aan leed, pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van de letselschade. Wanneer de tegenpartij van het letselschade slachtoffer geen welwillende houding heeft zorgt dit voor een langer letselschadetraject en daarmee kan de hoogte van het smartengeldbedrag hoger uitvallen.

Beperkte zelfwerkzaamheid door letselschade


Wanneer het letselschadeslachtoffer zich door het geleden letsel minder goed kan inzetten bij privézaken dan wordt hier ook een letselschadepost van gemaakt. Het Nationaal Platform Personenschade heeft hier een richtlijn voor opgesteld, waarin staat beschreven hoe deze kosten moeten worden berekend en aan welke eisen ze moeten voldoen. Als concrete voorbeeld kun je hierbij denken aan aangepast vervoer, aangepaste voorzieningen zoals toilet en reiskosten die voortkomen uit de letselschade.

Voorbeeld van letselschade


Anna Janssen is met de auto op de weg naar haar werk. Normaal gesproken komt zij rond half negen op haar werk aan en vult zij de dag met het repareren van kleding. Vandaag loopt de dag helaas anders af, want terwijl zij niets vermoedend voor het rode stoplicht afremt, heeft de telefonerende bestuurder achter haar het rode licht niet of te laat gezien. Ineens hoort zij een enorme klap en voelt ze haar auto met een flinke vaart naar voren gestoten worden. Beide personen klimmen direct uit de auto en bekijken de schade. De schade is aanzienlijk, maar gelukkig hebben zijn ze beide ongedeerd. Na het invullen van de schadeformulieren gaat ieder zijn/haar eigen weg. Tijdens de werkzaamheden gedurende de dag doemen er nek- en hoofdpijnklachten op en begint zij zich misselijk te voelen. Direct bezoek aan de huisarts brengt haar het schokkende nieuws dat zij leidt aan het Post Whiplash Syndroom. Herstellen hiervan is moeilijk en pijnzaam, evenals het letselschade traject wat zij in moet gaan.
Letselschade-advocaat